0
В корзине 0 товара

В корзине нет товаров

К ОПЛАТЕ

$0

Личный кабинет

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою фізичним особам та/або суб’єктам господарювання або їх уповноваженим представникам (далі Замовник), який визначає порядок надання послуг з консультування та підбору товарів, які Замовник має намір придбати.

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Виконавця і Замовника відповідно до ст.ст.633, 641, 642 Цивільного кодексу України та діючого законодавства України.

 

  1. Терміни:

Акцепт — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підписання Сторонами письмового примірника Договору.

Замовлення - належним чином оформлений запит Замовника, погоджений із Виконавцем, про надання послуг щодо купівлі товарів, які цікавлять Замовника, який містить істотні характеристики товару, який цікавить Замовника: його розмір, колір, кількість, якісні характеристики, бренд, країна походження, асортимент тощо.

Замовник - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

Продавець – третя особа, що здійснює діяльність щодо продажу товарів, які цікавлять Замовника, та у якої Виконавець придбаває товар для Замовника з метою виконання умов цього Договору (виконання замовлення).

Послуги – послуги, які надаються Виконавцем Замовнику у сфері консультування, пошуку, підбору, придбання у Продавця та передання товарів, щодо якого сторони погодили Замовлення.

Товар – будь-які непродовольчі товари, про надання послуг за якими сторонами погоджено Замовлення.

 

  1. Порядок укладення (акцептування) Договору

2.1. Оформлення Замовником Замовлення є підтвердженням, що він ознайомився в повному обсязі зі змістом цього Договору та надав повну і беззастережну згоду на укладення цього Договору (акцепт).

2.2. Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами з моменту отримання Виконавцем Замовлення від Замовника.

 

  1. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері консультування, пошуку, підбору, надання інформації та придбання у Продавців з подальшою передачею Замовнику товарів, які Замовник має намір придбати, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

3.2. Виконавець надає наступні послуги:

- надання Замовнику інформації щодо товарів, які Виконавець пропонує придбати за дорученням Замовника, в тому числі шляхом демонстрації зображень таких товарів на веб-сайті Виконавця, у аккаунтах Виконавця в соціальних мережах (або подібних ним додатках), демонстрації посилань на веб-сторінки Продавців, надіслання інформації Замовнику тощо;

- надання Замовнику інформації з власних баз даних щодо товарів Замовлення;

- підбор та пошук товарів за наданими Замовником параметрами/характеристиками;

- придбання товару відповідно до погодженого сторонами Замовлення та передання (пересилання) його Замовнику;

- з’ясування у Продавця повної розгорнутої інформації щодо придбаного товару, його характеристик та іншої інформації щодо товару.

 

  1. Порядок оформлення Замовлення.

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення шляхом оформлення замовлення на веб-сайті Виконавця ______________, направлення його по електронній пошті, шляхом відправлення повідомлення у соціальній мережі (або подібному їй додатку),  за номером телефону Виконавця або іншим зручним для Сторін способом.

4.2. Виконавець для зручності здійснення Замовлення Замовником здійснює демонстрацію зразків товарів, які він пропонує придбати за Замовленням, з власних баз даних, в тому числі шляхом розміщення зображення зразків таких товарів та їх параметрів/характеристик, які заявляються Продавцями (щодо розмірів, кольорів, якісних характеристик, гарантійних зобов’язань продавця, умов повернення товарів Продавцю тощо). Замовлення може бути оформлено шляхом обрання бажаного для придбання товару з переліку, що міститься в базах даних Виконавця. Виконавець не здійснює послуг щодо товарів, інформація про можливість придбання яких не заявлена ним способом, визначеним цим пунктом Договору.

4.3. Виконавець разом із товаром зазначає загальну вартість послуги щодо придбання товару, яка включає в себе усі витрати на виконання Замовлення щодо одиниці такого товару, в тому числі суму, яку Виконавець сплачує Продавцю для придбання товару,  а також інші итрати Виконавця для організації замовлення, окрім вартості послуг відповідних поштових/кур’єрських організацій щодо доставки товару від Виконавця Замовнику.

4.3. Виконавець виконує Замовлення Замовника тільки після його погодження, яке здійснюється способом, аналогічним оформлення Замовлення Замовником (п. 4.1. цього договору),  а також здійснення попередньої оплати відповідно до порядку, встановленого п.6 цього Договору.

4.4. При погодженні   Замовлення, Виконавець (його представник) уточнює деталі Замовлення та погоджує загальну  вартість Замовлення та орієнтовні строки виконання Замовлення. В разі, якщо під час уточнення деталей Замовлення або в ході виконання Замовлення стає очевидним неможливість його виконання Виконавцем (відсутність товарів у Продавця, значне збільшення закупівельної вартості товарів або витрат на їх зберігання/транспортування тощо, зміни в законодавстві, які значно ускладнюють або перешкоджають можливості виконання замовлення тощо), зазначене Замовлення анулюється, про що інформується Замовник. Попередня оплата, сплачена Замовником за виконання такого Замовлення, повертаються останньому.

 

  1. Порядок надання послуг

5.1. Виконавець зобов'язується розпочати виконання цього Договору з моменту погодження Виконавцем Замовлення та здійснення Замовником попередньої оплати послуг Виконавця у розмірі не меншому, ніж 50% від загальної вартості Замовлення.

5.2. Виконавець, користуючись власною базою даних наявних пропозицій до продажу товарів, відкритими джерелами інформації про продаж товарів, об’явами, рекламними матеріалами, мережею Internet  та іншими джерелами, здійснює аналіз, підбір та перевірку актуальності пропозицій про продаж товарів, огляд товарів та консультування Замовника з питань, які виникають щодо товару та його придбання для Замовника.

5.3. У випадку збільшення Продавцями вартості товарів, визначених у Замовленні, або значного збільшення витрат на виконання Замовлення, про яке на момент погодження сторонами Замовлення Виконавець не знав та/або не міг знати, Виконавець має право:

- негайно повідомити про це Замовника та призупинити виконання Замовлення до моменту погодження сторонами іншої вартості Замовлення з урахуванням зазначених  змін;

- здійснити виконання Замовлення за погодженою вартістю (здійснити виконання Замовлення за збільшеними витратами на придбання товару за рахунок зменшення власної винагороди);

- анулювати Замовлення та повернути Замовнику попередню оплату, здійснену ним за таке анульоване Замовлення.

5.4. Замовлення вважається виконаним за результатами наданих Виконавцем послуг з моменту отримання Замовником товарів відповідно до погодженого Замовлення. Разом із товаром Виконавець зобов’язаний передати Замовнику усі оригінали документів, що стосуються нього (в т.ч. оригінали договорів, накладних, чеків, декларацій, гарантійних  угод, сертифікатів тощо).

5.5. Строк виконання Замовлення погоджується сторонами при погодженні Замовлення.

 

 

  1. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. При погодженні Замовлення Сторони погоджують вартість послуг Виконавця за таким Замовленням, яку зобов’язується сплатити Замовник.

6.2. Якщо Сторони  не погодили інше, вартість послуг Виконавця щодо виконання замовлення попередньо визначається ним при демонстрації зображення/екземпляру одиниці  товару та погоджується сторонами при погодженні Замовлення.

6.3. Якщо Сторони  не погодили інше, вартість послуг Виконавця  оплачується Замовником на умовах часткової передплати: 50 % після погодження сторонами  Замовлення. Кінцева оплата Замовлення здійснюється Виконавцем не пізніше моменту отримання товарів Замовлення.

6.. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником в національній валюті в безготівковій формі шляхом оплати грошових коштів на рахунок Виконавця або у готівковій формі.


7. Порядок повернення замовлення:

7.1. У разі якщо замовник бажає повернути замовлення чи частину замовлення, що не видповідає параметрам замовлення, замовник повинен зробити акт огляду товару у поштовому відділенні, який замовник вказав при оформленні замовлення у продавця

7.2. У разі якщо замовник відмовляється від отримання замовлення, продавець забов'язується реалізувати товар в строк не довше п'яти календарних місяців з дня отримання повернення.

7.3. В разі повернення замовлення, що не відповідає характеристикам замовлення - доставку сплачує продавець.

7.4. В усіх інших питаннях, які не врегульовані Сторонами в цьому Договорі, Сторони  керуються чинним законодавством України.

7.5. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.


8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. В разі порушення строків оплати виконаного Виконавцем Замовлення, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який виплачується пеня, розраховану за кожний день прострочення.

8.3. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при не досягненні згоди – підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.


  9..Строк дії Договору та порядок його розірвання

 9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником акцепту і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

 9.2. Даний Договір може бути достроково розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, а також у випадку неможливості виконання Замовлення Виконавцем.


10. Заключні положення

10.1. Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на номер телефону, якщо це необхідно для виконання Замовлення. Виконавець має право здійснювати запис телефонних дзвінків з Замовником з метою поліпшення якості обслуговування останнього, на що Замовник дає свою беззастережну згоду.

10.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.3. Покупець розуміє та погоджується, що представлені фотографії товару є ​​простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення техніки Замовника. Для уточнення інформації по товару Замовник повинен звернутися до Виконавця до оплати вартості Замовлення.

10.4. В усіх інших питаннях, які не врегульовані Сторонами в цьому Договорі, Сторони  керуються чинним законодавством України.

10.5. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.


 11.Конфіденційність

11.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

11.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

11.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця / отримувача при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем, Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

11.4. Всі банківські транзакції проводяться через платіжний шлюз Portmone.com захищені шифруванням TLS і не зможуть бути використані третіми особами.